Powered by Smartsupp

Pravidla ochrany soukromí

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Lukram s.r.o., využívá při poskytování služeb a produktů osobní údaje svých zákazníků a dodavatelů.

Tímto dokumentem si Vás dovolujeme seznámit s informacemi o ochraně osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení GDPR"), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen jako "zákon o zpracování osobních údajů"), jakož i s dalšími souvisejícími předpisy, vše v platném a účinném znění.

Co je osobní údaj a kdo s ním nakládá

Společnost Lukram s.r.o., se sídlem Horní Podluží 251, 407 57 Horní Podluží, IČ0: 49903071 (dále také jen jako "naše společnost" či "Lukram"), nakládá s osobními údaji svých zákazníků a dodavatelů, mezi které patříte i Vy. V tomto dokumentu Vám objasníme, co jsou to osobní údaje, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, za jakým účelem, jak je využíváme, co děláme pro to, aby byly v bezpečí, a jaká práva můžete v souvislosti s osobními údaji vůči nám uplatnit. Vaším osobním údajem je jakákoliv informace, podle které Vás lze identifikovat, ať už tak lze učinit pouze podle jediné informace, či nepřímo pomocí dalších informací a údajů. Vaším osobním údajem je tak například Vaše jméno a příjmení, Vaše podoba, bydliště, rodné číslo, ale také Vaše adresa IP, číslo občanského průkazu a další. Tento dokument zajišťuje splnění informační povinnosti Lukram s.r.o., podle čl. 13 a 14 a v souladu s čl. 12 Nařízení GDPR

Lukram jako správce osobních údajů

Naše společnost je ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení GDPR správcem osobních údajů svých zákazníků a dodavatelů. To znamená, že je to naše společnost, která určuje, jaké osobní údaje, jakými prostředky a z jakých důvodů budeme zpracovávat, tedy je shromažďovat, ukládat či používat, nebo s nimi jinak nakládat ve smyslu zpracování podle čl. 4 odst. 2 Nařízení GDPR. Můžeme Vás ubezpečit, že na ochranu Vašich osobních údajů klademe velký důraz. V souvislosti s Vašimi osobními údaji a právy, která Vám náleží, jste oprávněni naši společnost kontaktovat a tato práva uplatňovat. Jakým způsobem tak můžete učinit, popisuje čl. 10.

Jaké Vaše osobní údaje a v jakém rozsahu zpracováváme?

1) I bez Vašeho souhlasu

a) Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, především jméno, příjmení, titul, rodné číslo, příp. datum narození, adresa bydliště, podpis. b) Kontaktní údaje – údaje umožňující Vás kontaktovat, zejména telefonní číslo, emailová adresa, kontaktní adresa.

c) V případě dodavatelů a obchodních partnerů zpracováváme rovněž údaje o historii obchodní spolupráce, nákupů a plateb, platební morálky, údaje o poskytnutých službách a produktech a platební údaje, bankovní spojení atd.

d) Údaje z komunikace mezi zákazníkem a Lukram, údaje z komunikace mezi dodavatelem a Lukram, údaje související se sjednáváním a plněním smluv o poskytnutí služeb (nebo prodeji zboží).

e) Kamerové záznamy.

f) Údaje shromažďované o zařízeních v souvislosti s využíváním webových služeb a aplikací – při využívání našich webových stránek používáme ke shromažďování a ukládání informací technologii Google Analytics.

g) Údaje o využívání Vašich zákonných práv a evidence jejich uplatnění vůči Lukram.

h) Další údaje, jejichž zpracování Lukram ukládá právní předpis České republiky nebo Evropské unie.

2) S Vaším souhlasem

Lukram může s Vaším souhlasem zpracovávat i další než výše uvedené osobní údaje. V takových případech je přesný rozsah zpracovávaných osobních údajů uveden v souhlasu, který jste podepsali / udělili. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat (k tomu viz čl. 8.10).

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

V souladu s platnou právní úpravou shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pro předem určený účel a jen v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu.

1) I bez Vašeho souhlasu

a) Poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy o spolupráci, nebo o poskytování služeb, mezi Vámi a Lukram, tj. zejména pro účely uzavření smlouvy, spravování vzájemného smluvního vztahu a komunikaci s Vámi. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Tento účel a zákonný důvod zpracování se vztahuje i na přípravu smlouvy a jednání o podmínkách smlouvy.

b) Pro účely plnění našich zákonných povinností (např. zákon o účetnictví, daňový řád, zákoník práce, zákon o DPH, zákon o spisové a archivační službě, zákon o ochraně spotřebitele). Právní předpisy nás povinují zpracovávat některé Vaše osobní údaje, abychom byli schopni splnit své právní povinnosti. V takovém případě je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Lukram vztahuje.

c) Pro účely plnění požadavků dozorových a jiných státních orgánů a plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. V takovém případě je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Lukram vztahuje. 3

d) Pro účely ochrany našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání našich právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti Lukram a jeho zaměstnanců, zákazníků Lukram nebo jiných osob (mimo jiné i účel kamerového systému). Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů jako správce osobních údajů.

2) S Vaším souhlasem

Pro další účely, které jste odsouhlasili. Jiný účel je vždy podrobně popsán v písemném znění souhlasu se zpracováním a můžete se tak s ním seznámit před podpisem / udělením souhlasu. Souhlas můžete kdykoliv odvolat.

3) Navazující účely zpracování (bez souhlasu)

V některých případech může Lukram zpracovávat osobní údaje pro jiný účel, než je účel, pro který byly osobní údaje shromážděny. Tak je tomu, zejména pokud Vaše údaje shromáždíme pro účely plnění smlouvy nebo poskytnutí služby a

– právní předpis nám následně ukládá, jak dlouho musíme údaje uchovávat (např. dle zákona o účetnictví musíme faktury na cenu za poskytnuté produkty nebo služby archivovat po dobu 10 let, i když už údaje pro účely plnění smlouvy nepotřebujeme) – právním základem je plnění právní povinnosti Lukram;

– následně vznikne spor a Lukram musí vymáhat své právní nároky nebo hájit svá práva – právním základem pro zpracování k tomuto navazujícímu účelu je nezbytnost pro oprávněné zájmy Lukram.

Jakými způsoby zajišťujeme ochranu Vašich osobních údajů?

Lukram v souladu s platnou právní úpravou zabezpečuje osobní údaje, se kterými nakládá, pomocí veškerých vhodných technických a organizačních opatření, aby s přihlédnutím k povaze, rozsahu a účelům zpracování a k pravděpodobným rizikům zajistila nejvyšší možnou úroveň ochrany. Máme zavedeny bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve snaze zabránit neoprávněnému přístupu nebo přenosu údajů, jejich ztrátě, zničení nebo jinému možnému zneužití.

Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Pokud údaje předáváme třetím osobám, pak jsou i tyto osoby zavázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

K zajištění řádného poskytování služeb a produktů ze strany Lukram, při poskytování služeb a plnění svých závazků ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů, např. poskytovatelů bezhotovostních plateb, IT služeb, účetních, auditorů a dalších subjektů, kteří nám poskytují své služby. Pokud tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje poskytnuté jim ze strany Lukram, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci našich pokynů a nemohou je využít jinak. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má takový subjekt jako zpracovatel stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Lukram ke dni účinnosti těchto zásad eviduje zejména následující zpracovatele osobních údajů:

– Belden Inc.;

– Webnode AG (systém);

- Česká pošta, s.p. (doručovací služka);

- Google Analytics (analýza webových stránek a formuláře);

- Smartsupp.com s.r.o.;

- D.I.Seven (vrátnice)

Vaše osobní údaje můžeme předávat např. následujícím subjektům:

a) státním orgánům a dalším institucím v rámci plnění zákonných povinností, zejména orgánům státní správy, orgánům dohledu, orgánům činným v trestním řízení, soudům, exekutorům, notářům, insolvenčním správcům, respektive dalším subjektům v případech, kdy to Lukram ukládá právní předpis;

b) našim obchodním partnerům – pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti, která tvoří součást našich služeb, může být nezbytné předání osobních údajů. Takové subjekty se samy stávají správcem Vašich osobních údajů (zejména dopravce nebo Česká pošta, s. p.);

c) zpracovatelům, kteří nám poskytují služby v souvislosti s plněním zákonných a smluvních práv a povinností; d) členům koncernu Belden Inc., z titulu oprávněného zájmu na efektivním koncernovém řízení a pro oprávněné potřeby koncernu;

e) dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a zájmů Lukram, předáváme osobní údaje v rozsahu nezbytném pro úspěšné uplatnění nároku nebo hájení našich práv dalším osobám (například právnímu zástupci, pojišťovnám nebo pojistnému brokerovi, bance, soudům, soudním exekutorům, dražebníkům);

f) S Vašim souhlasem nebo na Váš příkaz mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům.

Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděny, nebo navazujícího jiného účelu.

Ve většině případů právní předpis přímo stanoví, jak dlouho musí být některé osobní údaje zpracovávány. Pokud právní předpis přímo nestanoví konkrétní dobu, po kterou musí být osobní údaje zpracovány, máme za to, že účel zpracování trvá, a budeme tedy osobní údaje zpracovávat po dobu, kdy hrozí uplatnění právních nároků vůči naší společnosti (zpravidla 10letá promlčecí lhůta) a ještě jeden kalendářní rok po zániku všech hrozících právních nároků (zpravidla 11 let po zániku smluvního vztahu - Osobní údaje uchováme ještě po dobu jednoho roku po uplynutí promlčecích nebo prekluzivních lhůt proto, abychom měli jistotu, že ani v poslední den lhůty nebyla k soudu či jinému orgánu podána proti naší společnosti žádná žaloba či stížnost.

Kamerový záznam je uchováván po dobu několika dnů či týdnů, podle toho, jak často a pravidelně je snímané místo navštěvováno, aby došlo ke zjištění škodné události, nebo podle toho, jak velká rizika na snímaném místě pro naši společnost hrozí. Pokud je zaznamenána událost, která by měla sloužit jako důkaz pro naši společnost, bude záznam uchován déle.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme je zpracovávat po dobu uvedenou v souhlasu nebo do odvolání souhlasu.

Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů

1) Právo na informace a vysvětlení

Lukram je povinnen poskytnout Vám stručně, transparentně a srozumitelně informace uvedené v tomto dokumentu. Pokud Vám kterékoliv ustanovení těchto zásad není jasné nebo není pro Vás zcela srozumitelné, neváhejte se na nás obrátit. S ohledem na povahu tohoto práva není k jeho uplatnění vyhotoven vzorový formulář.

2) Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení GDPR) Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje naší společností zpracovávány, stejně jako na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů a sdělení podrobností o jejich zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na informace o nich, a to v rozsahu stanoveném čl. 17 Nařízení GDPR. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo na poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů.

3) Právo na opravu, respektive doplnění (čl. 16 Nařízení GDPR) Pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje o Vaší osobě, máte právo nás na to upozornit a žádat opravu. Pokud se domníváte, že o Vaší osobě zpracováváme neúplné údaje, můžete žádat o jejich doplnění.)

4) Právo na výmaz – tzv. právo "být zapomenut" (čl. 17 Nařízení GDPR)

V případě, že je splněna některá z následujících podmínek, máte právo žádat, abychom vymazali osobní údaje, které se Vás týkají:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, a neexistuje jiný právní titul pro další zpracování,

b) Vaše osobní údaje jsme zpracovávali na základě Vámi uděleného souhlasu, který byl odvolán, a neexistuje jiný právní titul pro jejich další zpracování,

c) v případech, kdy byly Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti, jste proti zpracování vznesli námitku, a naše společnost vyhodnotila, že oprávněný zájem naší společnosti nepřevažuje nad Vaším zájmem na ukončení zpracování,

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

e) nám bude právním předpisem uložena povinnost Vaše osobní údaje vymazat.

Upozorňujeme Vás, že v určitých situacích Vám právo na výmaz nenáleží, neboť mohou existovat důvody, pro které je možné i nadále pokračovat ve zpracování osobních údajů. Zejména se může jednat o situace, kdy jsou osobní údaje nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění naší právní povinnosti, úkolu ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro účely archivace ve veřejném zájmu, vědeckého či historického výzkumu, pro účely statistické, anebo pro učení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

5) Právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení GDPR)

V případě, že je splněna alespoň jedna z podmínek podle čl. 18 Nařízení GDPR, máte právo, abychom zpracování Vašich údajů omezili.

V případě, že toto právo oprávněně uplatníte, budou Vaše dotčené osobní údaje označeny (např. dočasně odstraněny z internetových stránek, znepřístupněny atd.) za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu. Jejich další zpracování nebude naše společnost oprávněna provádět, s výjimkou situací, kdy k tomu Vy udělíte souhlas, dále budeme oprávněni je nadále zpracovávat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo některého jejího členského státu. Poté, co důvody pro omezení zpracování pominou, naše společnost omezení neprodleně zruší, o čemž budete dopředu informováni.

6) Právo na poskytnutí informace ohledně opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů (čl. 19 Nařízení GDPR)

Pokud byly Vaše osobní údaje poskytnuty jiné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci nebo jinému subjektu, je naše společnost povinna oznámit těmto subjektům všechny opravy, výmazy a omezení, ke kterým došlo. Pokud tedy uplatníte některé z naznačených práv, bude naše společnost povinna informovat o přijatém opatření (například opravě či výmazu Vašeho osobního údaje) i tyto subjekty. Naše společnost je povinna v tomto smyslu jednat i bez toho, aniž byste toto právo musel/a výslovně uplatnit.

7) Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 Nařízení GDPR)

Máte právo "odnést si" své osobní údaje od nás k jinému správci osobních údajů. Takto lze přenést všechny osobní údaje, které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Veškerá data Vám či novému správci zpřístupníme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dokončení procesu přenesení osobních údajů je však na Vašem novém správci a jeho technické vybavenosti, aby mohl přenesené osobní údaje číst a pracovat s nimi. Vaše osobní údaje můžeme předat rovněž také pouze Vám.

8) Právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení GDPR)

Pokud osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů Lukram nebo třetí strany, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku, a to v případech, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace, tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, Lukram bude muset přezkoumat prováděné zpracování. Takové osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašim zájmem na ochranu soukromí či jinými zájmy, právy a svobodami, nebo pokud nebude zpracování prováděno pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Lukram.

Uplatníte-li toto právo, uveďte, prosím, vždy konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Lukram neměl údaje o Vás zpracovávat.

Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, není ji možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje na základě jiného právního titulu než nezbytnosti pro oprávněný účel – např. z důvodu nezbytnosti pro plnění smlouvy či plnění zákonných povinností.

9) Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čl. 22 Nařízení GDPR)

V souladu s čl. 22 Nařízení GDPR máte právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky, nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.

Toto právo Vám nenáleží v případě, že je dané automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a naší společností, v případech, kdy jste k tomu udělil/a výslovný souhlas, a také tehdy, je-li to výslovně povoleno právem EU nebo vnitrostátním právem.

10) Právo odvolat souhlas (čl. 7 Nařízení GDPR) V případech, kdy údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na ty činnosti zpracování, které již proběhly v době, kdy byl souhlas platně udělen, ani na ty činnosti zpracování, které je naše společnost z důvodu dříve uděleného souhlasu a již provedených činnosti zpracování povinna učinit (z důvodu dodržování právních povinností nebo ochrany našich oprávněných zájmů). Odvolání souhlasu je zcela bezplatné a můžete tak učinit kterýmkoliv ze způsobů uvedených v čl. 9. Souhlas můžete odvolat ale také stejným způsobem, jakým byl poskytnut. To znamená, že pokud jste například souhlas udělili telefonicky, můžete jej telefonicky také odvolat.

11) Právo podat stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 Nařízení GDPR) Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, nebo nesouhlasíte s přístupem naší společnosti, můžete se kdykoliv se stížností obrátit Úřad pro ochranu osobních údajů, kontaktní údaje naleznete na webu: www.uoou.cz. S ohledem na povahu tohoto práva není k jeho uplatnění vyhotoven vzorový formulář.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Lukram můžete kontaktovat prostřednictvím Vámi volně vypracované žádosti.

Vlastní žádost můžete následně uplatnit (předat či odeslat) některým z následujících způsobů:

1. Prostřednictvím datové zprávy. Máte-li na Vaše jméno zřízenu datovou schránku, formulář či žádost můžete odeslat na ID adresu Lukram "y2oa7k".

2. Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Žádost můžete zaslat na adresu Horní Podluží 251, 40757 Horní Podluží. V takovém případě psaní, prosím, označte viditelně "GDPR DODAVATEL".

3. E-mailem. Vyplněný formulář nebo žádost můžete zaslat z Vaší e-mailové adresy, kterou vedeme jako kontaktní, v podobě e-mailové zprávy opatřené Vaším prostým elektronickým podpisem, a to na adresu lukram@belden.com.

4. Osobně. Vyplněný formulář či žádost můžete podat na personálním oddělení adresu Horní Podluží 251, 40757 Horní Podluží

5. Jinak. V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, můžete právo odvolat souhlas (k tomu viz čl. 8.10) uplatnit stejným způsobem, jakým jste souhlas udělili.

V otázkách uplatnění Vašich práv, ale i s dalšími dotazy, žádostmi či námitkami se můžete na Lukram s.r.o., obracet také následujícími způsoby:

Poštou: Lukram, Horní Podluží 251, 40757 Horní Podluží

E-mailem: lukram@belden.com

ID adresu Lukram "y2oa7k

Ověřování totožnosti při kontaktování Lukram

Pro naši společnost je maximální prioritou zabránit tomu, aby Vaše osobní údaje byly zpřístupněny třetí (neoprávněné) osobě, aby došlo k jejich ztrátě, nevratné změně, zneužití či k jinému neoprávněnému nakládání.

Z toho důvodu v případě, že bude mít naše společnost důvodné pochybnosti o totožnosti osoby, která uplatňuje práva podle čl. 8, můžete být požádáni o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k prokázání Vaší totožnosti, s jejichž pomocí bude Vaše totožnost spolehlivě prokázána. Bude-li to nezbytné, může naše společnost žádat také to, aby byl formulář či žádost opatřen Vaším úředně ověřeným podpisem.

Způsob vyřízení námitek a žádostí

Realizací některého z Vašich práv nesmí být dotčena práva jiných osob.

Pokud se na Lukram obrátíte s námitkou nebo žádostí o uplatnění některého ze svých zákonných práv, informujeme Vás o přijatých opatřeních. Pokud žádné opatření nepřijmeme, rovněž Vás o tom informujeme a vysvětlíme Vám důvody našeho postupu. Tyto informace Vám poskytneme do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Pokud bude třeba z důvodu složitosti a počtu žádostí tuto lhůtu prodloužit, dáme Vám o tom vědět rovněž do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody odkladu. Lhůtu prodloužíme nejdéle o další dva měsíce. Uděláme vše proto, abychom Vám informace o přijatých opatřeních poskytli co nejdříve.

Informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme stejným způsobem, jakým o ně požádáte. Veškeré námitky a žádosti a naše reakce se činí a poskytují bezplatně. Pokud se však Vaše žádosti opakují nebo jsou zjevně nepřiměřené, můžeme žádat náhradu nákladů spojených s poskytnutím informací nebo dokonce můžeme odmítnout žádosti vyhovět.

Lukram může Vašim žádostem či námitkám vyhovět, pouze pokud nemá pochybnosti o totožnosti osoby, která žádost či námitku podává (k tomu viz čl. 10).

Závěr

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 1. 9. 2021. Tento dokument bude průběžně aktualizován a doplňován.


ZÁSADY COOKIES (EU)

Tyto Zásady používání souborů cookie byly naposledy aktualizovány dne 3.1.2022 a vztahují se na občany a osoby s trvalým bydlištěm v Evropském hospodářském prostoru.

1. Úvod

Naše webové stránky (dále jen "web") používají cookies a další související technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako "cookies"). Cookies také vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání cookies na našem webu.

2. Co jsou soubory cookies?

Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.

3. Co jsou skripty?

Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.

4. Co je to webový maják?

Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí webových majáků.

5. Cookies

5.1 Technické nebo funkční soubory cookies

Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.

5.2 Statistické cookies

Statistické soubory cookies využíváme k optimalizaci webových stránek pro naše uživatele. Díky těmto statistickým cookies získáváme přehled o používání našich webových stránek. Žádáme vás o povolení k ukládání statistických souborů cookies.

6. Souhlas

Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile kliknete na "Uložit předvolby", vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat správně.

7. Vaše práva týkající se osobních údajů

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:

  • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
  • Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.
  • Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a nechat vaše osobní údaje smazat.
  • Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci.
  • Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud neexistují oprávněné důvody ke zpracování.

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete ve spodní části těchto Zásad používání souborů cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).

8. Povolení/zakázání a odstranění cookies

Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.

Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte naše webové stránky.

9. Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:

Lukram s.r.o.

Horní Podluží 251, 407 54 Horní Podluží

Web: Lukram - Belden

Email.: lukram@belden.com