Powered by Smartsupp

Jak na daně v roce 2024

1. Mám nárok na odpočet na dani za hypotéku?


Odpověď: Ano, pokud jste si hypotéku sjednali (respektive koupili nemovitost, kterou financujete hypotékou, či ji začali stavět) , máte nárok na odpočet úroků z hypotéky od základu daně z příjmů.

Otázka: Jaká je maximální výše odpočtu na dani za hypotéku?

Odpověď: Maximální výše odpočtu na dani za hypotéku činí 150 000 Kč za rok. po 1. 1. 2021

Maximální výše odpočtu je 300 000 Kč v případě hypoték sjednaných do roku 2020 včetně

Otázka: Jak si mohu uplatnit odpočet na dani za hypotéku?

Odpověď: Odpočet na dani za hypotéku můžete uplatnit v daňovém přiznání. Pokud nemáte povinnost podávat daňové přiznání, můžete si o odpočet požádat v rámci ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

Otázka: Co potřebuji k uplatnění odpočtu na dani za hypotéku?

Odpověď: K uplatnění odpočtu na dani za hypotéku potřebujete následující doklady:

 • potvrzení o úrocích z hypotéky od vaší banky 
 • výpis aktuální (datum od 1.1.2024-15.2.2024) z katastru nemovitostí, ze kterého vyplývá, že nemovitost je ve vašem vlastnictví zde odkaz https://nahlizenidokn.cuzk.cz
 • smlouvu o hypotéce - jestli jste jí už odevzdali účetnímu a nedošlo ke změně tak ji znovu dávat nemusíte. 


Otázka: Jak si spočítám, kolik ušetřím na dani díky odpočtu za hypotéku?

Odpověď: Výše úspory na dani díky odpočtu za hypotéku závisí na výši zaplacených úroků a na výši daňové sazby, kterou platíte.

Obecný vzorec pro výpočet úspory na dani díky odpočtu za hypotéku je následující:

Úspora na dani = 15 % * zaplacené úroky z hypotéky

Příklad:

Pokud jste v roce 2023 zaplatili za úroky z hypotéky 100 000 Kč, můžete si od základu daně odečíst 150 000 Kč. Pokud platíte daňovou sazbu 15 %, ušetříte na dani 22 500 Kč.

Další informace o odpočtu na dani za hypotéku naleznete na webových stránkách Finanční správy České republiky.

2. Jak postupovat při slevě na dani když máme společnou hypotéku

Pokud máte se svým partnerem společnou hypotéku, můžete si slevu na dani uplatnit buď oba, nebo pouze jeden z vás.

Pokud si slevu na dani uplatníte oba, musíte o to požádat v daňovém přiznání. V daňovém přiznání vyplníte příslušné kolonky a přiložíte potvrzení o úrocích z hypotéky od vaší banky. Úroky z hypotéky si pak můžete odečíst od základu daně rovným dílem.

Pokud si slevu na dani uplatní pouze jeden z vás, musíte se dohodnout, který z vás bude slevu uplatňovat. Ten, kdo bude slevu uplatňovat, musí v daňovém přiznání vyplnit příslušné kolonky a přiložit potvrzení o úrocích z hypotéky od vaší banky. Úroky z hypotéky si pak může odečíst celou částku.

V obou případech musíte mít na paměti, že výše odpočtu nesmí přesáhnout 150 000 Kč za rok.

Dodejte účetnímu čestné prohlášení že si slevu z úroků neuplatňuje druhá soba uvedená na potvrzení nejdéle do 15.2.2024

Příklad:

Pokud jste se svým partnerem sjednali společnou hypotéku na koupi bytu a v roce 2023 jste zaplatili za úroky z hypotéky 200 000 Kč, můžete si od základu daně odečíst maximálně 150 000 Kč. Pokud se rozhodnete, že si slevu na dani uplatníte oba, každý z vás si může odečíst 75 000 Kč. Pokud se rozhodnete, že si slevu na dani uplatní pouze jeden z vás, může si odečíst celou částku 150 000 Kč.

Další informace o odpočtu na dani za hypotéku naleznete na webových stránkách Finanční správy České republiky.

3. Kdo může dar uplatnit? 

Dar si může uplatnit každá fyzická osoba, která má v České republice trvalý pobyt nebo se zde zdržuje převážnou část roku.

Jaké dary lze uplatnit?

Odečíst lze pouze bezúplatná plnění, která byla poskytnuta na území České republiky. Dar může mít formu peněžní, nepeněžní nebo služby.

Jaká je výše odpočtu?

Odečíst lze nejvýše 15 % základu daně, s výjimkou darů poskytnutých v roce 2022, kdy lze odečíst až 30 % základu daně. Úhrnná hodnota darů za kalendářní rok musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1 000 Kč.

Jak uplatnit dar?

Odepočet daru lze uplatnit buď v daňovém přiznání, které podává fyzická osoba sama, nebo v rámci ročního zúčtování daní, které zpracovává zaměstnavatel.

V případě, že fyzická osoba využívá ročního zúčtování daní, předá potvrzení o poskytnutí daru svému zaměstnavateli nejpozději do poloviny února následujícího roku.

Potvrzení o poskytnutí daru

Potvrzení o poskytnutí daru vystavuje příjemce daru. Potvrzení musí obsahovat následující údaje:

 • jméno a příjmení dárce
 • datum narození dárce
 • rodné číslo dárce (pokud je známo)
 • adresu trvalého pobytu dárce
 • název příjemce daru
 • IČO příjemce daru
 • účel daru
 • hodnotu daru

Příklad

Jan Novák daroval v roce 2023 neziskové organizaci Člověk v tísni částku 10 000 Kč. Potvrzení o poskytnutí daru obdrží od Člověka v tísni nejpozději do konce roku 2023. V roce 2024 Jan Novák podává sám daňové přiznání. Do daňového přiznání vloží potvrzení o poskytnutí daru a uplatní odpočet daru v celkové výši 10 000 Kč. Tím sníží svůj základ daně o 10 000 Kč a zaplatí nižší daň. 

4. Sleva na dani školkovné 

Zaměstnanec, který má nárok na slevu na dani školkovné, musí učinit následující kroky:

 1. Zjistit, zda má nárok na slevu. Nárok má jeden z rodičů dítěte, které navštěvuje předškolní zařízení. Dítě musí být umístěno v zákonem určeném předškolním zařízení, tedy v mateřské škole, dětské skupině nebo obdobném zařízení. Zaměstnanec dostává slevu na dani za dítě u zaměstnavatele.
 2. Získat potvrzení o výši školkovného. Potvrzení o výši školkovného vystavuje provozovatel předškolního zařízení.
 3. Uplatnit slevu u zaměstnavatele do 15.2.203. Slev lze uplatnit zaměstnavatele v ročním zúčtování daně.

Uplatnění slevy u zaměstnavatele

Zaměstnanec, který chce uplatnit slevu u zaměstnavatele, musí předložit potvrzení o výši školkovného svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel pak slevu zohlední při výpočtu měsíční mzdy.


Zrušení slevy

Sleva na dani školkovné bude zrušena od roku 2024. Naposledy ji bude možné uplatnit pro příjmy za rok 2023.

5. Aby zaměstnanec mohl uplatnit slevu na manželku / manžela

Aby zaměstnanec mohl uplatnit slevu na manželku (manžela ...), musí splnit následující podmínky:

 • Manželka musí být jeho manželkou nebo registrovanou partnerkou.
 • Manželka musí s ním žít ve společné domácnosti.
 • Manželka musí mít v daném kalendářním roce příjmy nepřesahující 68 000 Kč.

Pokud zaměstnanec splňuje tyto podmínky, musí doručit svému zaměstnavateli čestné prohlášení o splnění podmínek pro uplatnění slevy na manželku. Čestné prohlášení může vyplnit buď zaměstnanec, nebo jeho manželka.

Čestné prohlášení musí obsahovat následující údaje:

 • Jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště manželky.
 • Vyjádření manželky, že její příjmy ve zdaňovacím období nepřesáhly 68 000 Kč.
 • Datum a podpis manželky.

Čestné prohlášení musí být zaměstnavateli doručeno nejpozději do konce února následujícího roku.

Pokud zaměstnanec doručí čestné prohlášení zaměstnavateli včas do 15.2.2024, bude mu sleva na manželku uplatněna automaticky. Zaměstnanec nemusí podávat daňové přiznání.

Pokud zaměstnanec čestné prohlášení zaměstnavateli nedoručí, nebo ho doručí pozdě, může si slevu na manželku uplatnit v daňovém přiznání. V daňovém přiznání uvede do kolonky "Daňové slevy a odpočty" kód "101" a částku slevy.

6. Penzijní spoření

Postup pro uplatnění slevy na dani za placení penzijního spoření u zaměstnavatele je následující:

 1. Potvrzením od penzijní společnosti. Penzijní společnost vám na konci roku vystaví potvrzení o provedených příspěvcích na penzijní spoření. Toto potvrzení obsahuje informace o výši příspěvků, datu jejich provedení a čísle vašeho penzijního účtu.

 2. Vyplnit formulář vyúčtovaní daně za rok 2023 nejdéle do 15.2.2024

Maximální výše slevy na dani za penzijní spoření je 24 000 Kč ročně. Sleva se uplatňuje na příspěvky, které jste zaplatili na svůj penzijní účet v průběhu zdaňovacího období. Pokud vám zaměstnavatel přispívá na penzijní spoření, můžete si tuto slevu uplatnit i v případě, že platíte na penzijní spoření sami.