Powered by Smartsupp

Izolačka

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

S koncem února končí také mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné od listopadu 2021 čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení, individuální karantény (izolace) nařízené dítěti z důvodu onemocnění Covid 19, či v dalších případech o kterých jsme informovali v tiskové zprávě ze dne 21. 12. 2021.

Od 1. března 2022 tak lze čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let opět pouze za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Pro koho Izolačka platí ?

Pro všechny zaměstnance, kterým bude nařízena karanténa nebo izolace z důvodu infekčního onemocnění (Covid-19 nebo jiné) v období účinnosti zákona a kteří mají v době prvních 14 kalendářních dnů karantény/izolace nárok na náhradu mzdy, platu odměny z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, platu ve snížené výši nebo odměny ve snížené výši.

Jaká je výše izolačky?

Příspěvek při karanténě/izolaci náleží ve výši až 370 Kč za kalendářní den a poskytuje se vedle náhrady mzdy, platu, odměny z dohody, sníženého platu, snížené odměny v době prvních 14 dnů trvání této sociální události (dále jen "náhrada mzdy"). Součet náhrady mzdy a příspěvku nesmí však přesáhnout 90 % průměrného výdělku zaměstnance za počet neodpracovaných hodin.

Musí si zaměstnanec o Izolačku požádat?

Ne, dostane ji automaticky. Musí jen zaměstnavateli ohlásit nařízenou karanténu nebo izolaci. Zaměstnavatele informuje o nařízení karantény nebo izolace Česká správa sociálního zabezpečení přeposláním eNeschopenky na které je uvedena"karanténa nebo izolace. Izolačku pak obdrží zaměstnanec v následující výplatě.

Bude Izolačka podléhat exekuci?

Nebude, ani soudnímu výkonu rozhodnutí, a ani se nebude započítávat do příjmu pro dávky.

Jak se bude karanténa či izolace kontrolovat?

Dodržování nařízené karantény či izolace budou provádět orgány hygieny, které mohou při nedodržení podmínek ukládat i pokuty.

Od 30.11. jsem v pracovní neschopnosti pro příznaky Covid-19. Dne 2.12. mi vyšel pozitivní test a byla mi nařízena 14 dnů izolace. Za které dny mám nárok na Izolačku?

Mimořádný příspěvek vyplácí zaměstnavatel za prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény a/nebo izolace. Potvrzení o nařízení karantény (izolace) vydávají orgány ochrany veřejného zdraví a ošetřující lékaři. Nařízení karantény a izolace se potvrzuje na elektronicky zasílaném tiskopise eNeschopenka. Jestliže na tomto tiskopise je uvedeno slovo "karanténa" nebo "izolace" v rubrice "Druh vykonávané práce (profese)" nebo aspoň na tomto tiskopise uvede takovou diagnózu, z níž je zřejmé, že při tomto onemocnění musela být nařízena izolace, považuje se tato eNeschopenka za potvrzení nařízení karantény nebo izolace.

V tomto případě mohly nastat 2 situace:

  1. Již dne 30. 11. 2021 vyhodnotil lékař onemocnění jako covidové, rozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN) s covidovou diagnózou. Zároveň byl povinen nařídit izolaci. Nárok na mimořádný příspěvek nevzniká, protože izolace nebyla nařízena po 30. 11.
  2. Dne 30. 11. nevyhodnotil lékař příznaky onemocnění za tak vážné, aby uznal dočasnou pracovní neschopnost, ani nedospěl k závěru, že by tyto příznaky mohly být následkem nákazy covidem, ale "pro jistotu" Vás poslal na test. Dne 30. 11. nenařídil karanténu a ani nerozhodl o vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Teprve od 2. 12. vydal první rozhodnutí, jímž byla uznána dočasná pracovní neschopnost. Pokud onemocnění spojené s izolací ke dni účinnosti zákona, tj. 23. 12. 2021 bude ještě trvat, nárok na mimořádný příspěvek bude od 2. 12. po dobu 14 kalendářních dnů trvání izolace, tj. do 15. 12. 2021. Znovu upozorňujeme, že podmínkou tohoto "zpětného" nároku na příspěvek je skutečnost, že toto onemocnění s izolací musí trvat ještě i v den nabytí účinnosti zákona - tedy 23. 12. 2021.